Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.imperialtrans.pl (zwanego dalej: „Administratorem).

 1. Właścicielem Strony Intertronynetowej i jednocześnie administratorem danych jest IMPERIAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Stefana Batorego 22, NIP: 7952531895, REGON: 361074266, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549714, o kapitale zakładowym w wysokości 3.279.600 złotych. zwana dalej IMPERIAL TRANS.

 1. Dane osobowe zbierane przez IMPERIAL TRANS za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 1. IMPERIAL TRANS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. IMPERIAL TRANS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko.

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 1. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Przekazanie danych osobowych do IMPERIAL TRANS jest dobrowolne.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta IMPERIAL TRANS przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom IMPERIAL TRANS co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • Podmioty przetwarzające. IMPERIAL TRANS korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie IMPERIAL TRANS. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu

 • Administratorzy. IMPERIAL TRANS korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. 

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są :

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez IMPERIAL TRANS tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić IMPERIAL TRANS i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez IMPERIAL TRANS tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. W przypadku skierowania żądania IMPERIAL TRANS udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez IMPERIAL TRANS na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają w rozpoznaniu urądzenia Użytkowników Strony Internetowej oraz jego lokazlizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Zapamiętują ustawienia wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Strony Internetowej.

 1. IMPERIAL TRANS wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 1. IMPERIAL TRANS wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. IMPERIAL TRANS może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez IMPERIAL TRANS przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

 1. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. IMPERIAL TRANS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił IMPERIAL TRANS.

 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez IMPERIAL TRANS zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem IMPERIAL TRANS może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Użytkonik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli IMPERIAL TRANS przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.

 • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i IMPERIAL TRANS nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użtykownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkonik wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO

 • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, IMPERIAL TRANS może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega IMPERIAL TRANS.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas IMPERIAL TRANS ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • Użytkonik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkonik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkonika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, IMPERIAL TRANS spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – IMPERIAL TRANS nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 1. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 1. Użytkownik ma prawo żądać od IMPERIAL TRANS przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym IMPERIAL TRANS poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: office@imperialtrans.pl

 1. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.